کلاد لینوکس و سی پنل

فعال کردن PHP7 بر روی CloudLinux و خطای Logrotation

گزارش یک مشکل مربوط به newrelic که در cron دیده شده و با Cloudlinux, WHM, PHP7 مرتبط است

امروز درست یک روز بعد از فعال کردن PHP7  بر روی یک اکانت توسط Cloudlinux یک ایمیل از Anacron job ‘cron.daily’ دریافت کردم (newrelic cron cPanel)و محتویات ارور شامل چند خط زیر بود:

newrelic cron cPanel

/etc/cron.daily/logrotate:

  • error: Ignoring alt-php70-newrelic-daemon because of bad file mode – must be 0644 or 0444.
  • error: Ignoring alt-php70-newrelic-php5 because of bad file mode – must be 0644 or 0444.
  • error: Ignoring alt-php71-newrelic-daemon because of bad file mode – must be 0644 or 0444.
  • error: Ignoring alt-php71-newrelic-php5 because of bad file mode – must be 0644 or 0444.
  • error: Ignoring alt-php72-newrelic-daemon because of bad file mode – must be 0644 or 0444.
 • error: Ignoring alt-php72-newrelic-php5 because of bad file mode – must be 0644 or 0444.

دلیل وقوع

این موضوع که در خصوص CloudLinux شده و در فایلهای alt-php* نمود داشته است مربوط به نادرست بودن permission فایلهای مورد نظر بوده است که با تسک آی دی ALTPHP-536 در ورژن بعدی رفع خواهد شد.

"I have also created an internal task for our development team to fix it permanently in the future releases of alt-php packages. The task ID is ALTPHP-536. You may want to subscribe to our blog CloudLinux - Main | New template . The ID will be posted there when fixed."

راهکار سریع

برای این مشکل دو راه حل پیشنهاد شده است یکی توسط Cloudlinux و دیگری توسط WHM که هر دوی آنها در ادامه ذکر شده است:

WHM:

rpm --setperms alt-php70-newrelic-daemon

CloudLinux:

chmod 644 /etc/logrotate.d/alt-php*